INTRODUCTIONRESEARCHRECENT PROJECTSCOURSESPUBLICATIONS
   [2018년도 전기 대학원생 모집] 심층면접 안내 17.10.22
   삼성미래기술육성사업 ICT 창의과제 부분 선정 17.04.24
   [수상] 한상욱, 박지성 학생 - 제 23회 휴먼테크 논문대상 17.02.08
   [수상] 한상욱, 박지성 학생 - Naver PhD Fellowship 2016 16.10.31
   [2017년도 전기 대학원생 모집] 심층면접 안내 16.10.21